Hulp aan organisaties en dieren in noodsituaties

LINKS

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Laatst geüpdatet op 10 mei 2021 

De website: 

www.catshelter.be 

(hierna het “Platform“) 

is een initiatief van: 

vzw Poezenopvang Cat Shelter Limburg 

PB 33, 3580 Beringen 

Ondernemingsnummer (KBO-nummer): 860927854 

E-mail: info@catshelter.be 

Telefoon: 0472/64.80.99 

(hierna “wij” of “vzw Poezenopvang Cat Shelter Limburg” of de “Verkoper“) 

 1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 
 2. Toepassingsgebied 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een  internetgebruiker (hierna de “Gebruiker” genoemd). 

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene  Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten. 

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de  Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of  schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen  van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet. 

Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder  voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de  bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte. 

 1. Platform 
 2. Toegankelijkheid en navigatie 

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid  van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze  handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis. 

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor  schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke  elementen op het Platform. 

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde  te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

1/8 

 1. Inhoud 

vzw Poezenopvang Cat Shelter Limburg bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg  voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons  het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen,  zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen. 

vzw Poezenopvang Cat Shelter Limburg kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van  de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig,  accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan vzw Poezenopvang Cat Shelter Limburg niet  aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen  lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie. 

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de  goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we  gepaste maatregelen kunnen nemen. 

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. vzw Poezenopvang Cat Shelter  Limburg is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke  downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige  en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn. 

 1. Links naar andere websites 

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet  automatisch dat er een relatie bestaat tussen vzw Poezenopvang Cat Shelter Limburg en de externe website of  zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites. 

vzw Poezenopvang Cat Shelter Limburg heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden. 

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun  eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet  aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade. 

 1. Intellectuele eigendom 

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s,  databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het  Platform, zijn eigendom van de vzw Poezenopvang Cat Shelter Limburg of vzw Poezenopvang Cat Shelter  Limburg heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en  toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom. 

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en  diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en  schriftelijke toestemming van vzw Poezenopvang Cat Shelter Limburg, is strikt verboden, met uitzondering van  elementen die uitdrukkelijk als ‘royalty-vrij’ op het Platform zijn aangeduid. 

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en  de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden  gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is  overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te  wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

2/8 

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het  Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen. 

 1. Bescherming van persoonsgegevens 

Wij verzekeren de Gebruikers ervan dat wij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy  en persoonsgegevens, en dat wij er altijd naar streven om op dit punt duidelijk en transparant te  communiceren. 

De persoonsgegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het Platform worden  verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door vzw Poezenopvang Cat  Shelter Limburg. 

vzw Poezenopvang Cat Shelter Limburg verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op  dit gebied, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van  natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van  die gegevens (de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘GDPR’) en de Wet van 30 juli 2018  betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van  persoonsgegevens. 

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat  beschikbaar is op het Platform. 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. 

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig  gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar vzw Poezenopvang Cat Shelter Limburg  haar maatschappelijke zetel heeft. 

 1. Overige bepalingen 

vzw Poezenopvang Cat Shelter Limburg behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten  op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te  verwijderen, te beperken of te onderbreken. 

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt vzw  Poezenopvang Cat Shelter Limburg zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te  nemen. vzw Poezenopvang Cat Shelter Limburg behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot  het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van  redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van vzw  Poezenopvang Cat Shelter Limburg niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van  schadevergoeding. 

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene  Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In  een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die  hetzelfde doel dient.

3/8 

 1. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
 2. Toepassingsgebied 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de  aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene  Verkoopvoorwaarden, hierna “Klant” wordt genoemd). 

De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze  zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd. 

Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen  worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke  afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking  hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet. 

vzw Poezenopvang Cat Shelter Limburg behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden  van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke  aankoop na die datum. 

 1. Online winkel 

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online webshop ter beschikking die de aangeboden producten  of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten (bv. via foto’s) hebben geen  contractuele waarde hebben. 

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In  geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden  gesteld. 

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid. De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel. 

 1. Prijs 

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren. 

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van  toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum. 

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien  worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant. 

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten  worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling. 

 1. Online bestellen 

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch  formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de  producten of diensten.

4/8 

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaarden door op de  aangegeven plaats te klikken. 

De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres  opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres. 

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren. 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling,  onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost. 

 1. Bevestiging en betaling van de bestelling 

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is  ontvangen. 

 1. Betaling 

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de  gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening. 

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te  gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de  verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen. 

De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem  redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door  identificatiegegevens op te vragen bij de Klant. 

In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in  geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te  schorten of te annuleren. 

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere  bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is. 

 1. Bevestiging 

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop aan de Klant sturen,  evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd. 

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de  levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie onderstaande contactgegevens). 

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail  op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de  betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft. 

 1. Bewijs 

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door  middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke  veiligheidsomstandigheden worden bewaard. 

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder  als bewijsmiddel wordt beschouwd.

5/8 

 1. Levering 

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper. 

De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier.  Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in  rekening worden gebracht. 

De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen: standaardlevering: 6 tot 8 dagen 

De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de  Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling  bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden terugbetaald. 

 1. Controle van de bestelling 

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product  of de conformiteit van de geleverde dienst. 

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de  ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de  Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen. 

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de  bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard. 

Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt  gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens  de Klant. 

 1. Fout in de levering 

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de  Klant de Verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen. 

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de  Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. 

 1. Retourzendingen en omruilingen 

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper  worden teruggezonden binnen de week na aankoop en is enkel van toepassing voor niet bederfelijke  producten. 

Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen  de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van  elke aansprakelijkheid jegens de Klant. 

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper  worden teruggestuurd. 

De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Klant.

6/8 

 1. Garanties 

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming  met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving. 

Als de Klant een consument is, heeft hij twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke garantie  van overeenstemming te implementeren. Niettegenstaande, als het gekochte product een tweedehands goed  was, is de garantieperiode één jaar. 

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de  ontdekking van de verkoop worden gemeld aan de Verkoper. 

 1. Herroepingsrecht 

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de Klant zijn  wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de  inbezitneming) van de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst. 

 1. Terugzending en terugbetaling 

Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te  sturen of te retourneren. 

De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten. De kosten van  terugzending blijven echter voor rekening van de Klant. 

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als deze nog  geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een  staat van herverkoop. 

De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de  14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen. 

 1. Uitzonderingen op het herroepingsrecht 

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving  wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid  jegens de Klant. 

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale inhoud die niet op een  materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan  uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbij dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst  meteen wordt uitgevoerd. 

 1. Template formulier herroeping 

Ter attentie van: 

vzw Poezenopvang Cat Shelter Limburg 

PB 33, 3580 Beringen 

Ondernemingsnummer (KBO/BTW): 860927854 

E-mail: info@catshelter.be 

Telefoon: 0472/64.80.99 

Ik/Wij (*) stel(len) u (*) hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst betreffende  het goed (*)/de verstrekking van de dienst hieronder vermeld: 

7/8 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Besteld op (*)/ontvangen op (*): __________ 

Naam (namen) van de consument(en): __________ 

Adres(sen) van de consument(en): __________ 

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingevuld): ____________________ 

Datum: __________ 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

 1. Gegevensbescherming 

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de  transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren. 

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het  Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform. 

 1. Overmacht 

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene  omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht. In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht  om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De  Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. 

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht  om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de  Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd. 

 1. Onafhankelijkheid van de bepalingen 

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard,  blijven de overige bepalingen volledig van kracht. 

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene  Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere  geldige bepaling met gelijk doel. 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. 

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de  rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

8/8